Mark Van de Voorde: ‘Wat als blijkt dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt?’

‘De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving’, schrijft Mark Van de Voorde.

Voor Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken moet het christelijke, het Vlaamse en het blanke de dominante factor zijn in onze samenleving. Die uitspraak in een interview met de krant De Tijd vond weerklank in alle media. Wat als zou blijken dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt? Het blijkt niet alleen zo, het is zo. De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving.

Ik ben christen. Ik beschouw dus het christelijke als een dominante factor in mijn leven. Wat anderen dominant voor hun leven achten, beslissen zijzelf. Ik zou uiteraard graag hebben dat ook zij in het geloof leiding en kracht vinden, en ik zou hen daar ook graag van overtuigen, maar ik zal nooit beweren dat het ‘moet’. Ik heb te zeer de vrijheid lief. Van Grieken spreekt van ‘moeten’.

Het zogenaamde ‘christelijke’ dat voor Van Grieken dan ‘moet’, is evenwel helemaal niet waar het christendom voor staat. Hij verbindt voor Vlaanderen trouwens het christelijke aan het blanke. Als er iets is wat het christendom niet is, is dat het blank zou zijn. Jezus Christus was niet eens blank. Hij was een semiet. Bovendien liet hij herhaaldelijk verstaan dat zijn leer voor alle volkeren was bestemd en dat alle mensen kinderen van God zijn zonder onderscheid. En bijgevolg alle mensen onze broers en zussen zijn.

Christus’ grootste propagandist Paulus schreef in zijn brief aan de Galaten: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrouwen, mannen of vrouwen.” Het christendom maakt geen onderscheid tussen wij en zij. De christelijke kerk waartoe ik behoor, heet dan ook niet toevallig katholiek, van het Griekse woord katholikos wat universeel betekent.

Centraal in het christelijke geloof staat de naastenliefde. ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ Je kunt geen christen zijn, als je de naaste niet liefhebt, zelfs je vijand. Die naaste waar Christus het over had, is niet alleen mijn volksgenoot. Als voorbeeld van de naaste toonde hij ten andere een mens die door de joden van zijn tijd als een vreemdeling en een mindere werd beschouwd, de Samaritaan.

Barmhartig is bovendien hoe een christen zich moet gedragen tegenover anderen. ‘Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is.’

In het programma van Vlaams Belang is barmhartig vervangen door hardvochtig. Bovenal jegens de vreemdeling, terwijl Jezus zei: “Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen.

In 2018, ter gelegenheid van de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling, citeerde paus Franciscus het Oude Testament: “De vreemdeling die in uw land verblijft, zal je behandelen als een landgenoot. En jullie moeten hem beminnen als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdeling geweest in Egypte.” Ik denk niet dat Tom Van Grieken het daarmee eens is.

Waarom beweert hij dan het christelijke dominant moet zijn, als hij het in werkelijkheid afwijst? “Misbruik de naam van God niet”, staat in het tweede boek van de Bijbel, Exodus. In vroegere vertalingen stond: “Gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken.” IJdel heeft hier twee betekenissen: leeg en vals.

Ofwel weet Van Grieken niet waar het christendom voor staat, dan is het christelijke in zijn uitspraak leeg, zinloos en zonder betekenis. Wat hij dus dominant vindt voor onze samenleving is niets dan ijdele leegte. Hij zou het dan beter schrappen.

Ofwel gebruikt Van Grieken met valse bedoelingen het woord christelijk om brave zielen voor zijn onchristelijke ideologie te winnen. Hij zwaait met de wimpel van het christendom, omdat deze vage herinneringen oproept aan een tijd toen we wel wisten wie we waren. Met valse bedoelingen maakt hij misbruik van de maatschappelijke nostalgie.

Want de ‘christelijke’ vlag waarmee Van Grieken zwaait, dekt de lading niet. Hij schuift er een lading onder die haaks staat op de christelijke boodschap. De vlag moet voor christenen legitimeren wat het christendom afwijst: de samenleving verdelen en de naaste afwijzen.

Het christelijke geloof, dat niet aan culturele, etnische en politieke grenzen is gebonden, is met zijn universele heilsboodschap en liefdesboodschap de natuurlijke opposant van radicaal en raciaal nationalisme en dé morele tegenstander van uitsluiting.

Het zou dus best kunnen dat Van Grieken, eenmaal aan de macht, uiteindelijk mij en met mij alle weldenkende christenen de mond zou willen snoeren en dat hij die schreeuwt om vrijheid van meningsuiting voor xenofoben, herrieschoppers en haatzaaiers, mij en mijn geloofsgenoten de uiting van onze mening zou willen verbieden.

Bron: Knack

Laat een reactie achter